بتن ریزی در هوای سرد


بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد _ هوای سرد در بعضی از مناطق کشور به فصل زمستان محدود نمی شود و معمولا اوایل بهار و اواخر پاییز را نیز در بر می گیرد که اغلب با برف سنگین و باد شدید نیز همراه است.

بر طبق بند 7-6-3 آییین نامه بتن ایران (آبا) و بند 9-8-4 مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث نهم:

” هوای سرد به وضعیتی اطلاق میگردد که برای سه روز متوالی شرایط زیر برقرار باشد:

الف )دمای متوسط هوا در شبانه روز کمتر از 5 درجه سیلیسیوس باشد ( دمای متوسط روزانه میانگین حداکثر و حداقل دما ی هوا در فاصله زمانی نیمه شب تا نیمه روز است )

ب)دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از 10 درجه سیلیسیوس زیادتر نباشد .”


آیین نامه ACI 306R-88 هوای سرد را چنین تعریف نموده است، هوای سرد وقتی اطلاق میگردد که دو شرایط زیر حاصل گردد…

1- هنگامی که میانگین حداقل و حداکثر دمای هوای ثبت شده در سه روز متوالی کمتر از 5 درجه سیلیسیوس باشد.

2- وقتی که دمای هوا در حداقل 12 ساعت در فاصله زمانی 24 ساعت برابر 10 درجه سیلیسیوس و یا کمتر باشد.

طبق بند 7-6-3 تفسیر بخش اول آیین نامه بتن ایران (آبا) ” هنگامی که دمای محیط بتن ریزی کمتر از 5 درجه سیلیسیوس باشد، رعایت تدابیر بتن ریزی در هوای سرد ضروری است ”


طبق بند 4-2 استاندارد ملی ایران شماره 8451 :

” درجه حرارت بتن در زمان اختلاط و حمل هرگز کمتر از 5 درجه سیلیسیوس نگردد. بتن ریزی بر روی سطوح یخ زده یا پوشیده ازبرف ممنوع می باشد.

در شرایط درجه حرارت هوای کمتر از 5 درجه سلسیوس و بدون یخ زدگی باید :

الف) دمای بتن ریخته شده در محل بررسی شده وحداقل 5 درجه سلسیوس و ترجیحا 10 درجه سلسیوس باشد. رعایت این نکته برای قطعات نازک و اعضای نمایان از اهمیت بیشتری برخوردار است

ب) سیمان مصرفی باید از نوع زودگیر باشد.

یاداوری : می توان از مواد افزودنی تسریع کننده زمان گیرش نیز استفاده نمود.


بر طبق یند 7-6-3-2 ایین نامه بتن ایران ( آبا ) و بند 9-4-8-2 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم تدابیر احتیاط ذیل باید انجام گیرد…

الف )  در بتن ریزی در هوای سرد باید دفت لازم در انتخاب مصالح مصرفی ، طرح اختلاط بتن ، شرایط اختلاط ، حمل ، ریختن و عمل آوردن یتن صورت گیرد ت اطمینان حاصل شود که بتن تازه ریخته شده دچار یخ زدگی نگردد و بتن سخت شده نیز دارای کیفیت لازم باشد.

ب ) دمای بتن در طول مدت بتن ریزی و عمل آوردن باید ثبت گردد تا اطمینان حاصل شود که محدوده توصیه شده در آیین نامه بتن ایران حفظ شده باشد .

ج ) دمای بتن باید حداقل دو بار در شبانه روز در نقاط مختلف سازه ثبت گردد تا از وضعیت نگهداری بتن اطمینان کافی حاصل شود .

د) گوشه ها و لبه های بتن در مقابل یخ زدن آسیب پذیرند، بنابراین دمای این نقاط باید با دقت کنترل شود.


بر طبق بند 7-6-3-3 آیین نامه بتن ایران ( آبا ) و بند 9-8-4-3 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم :

الف ) می توان از سیمان زودگیر ( پرتلند نوع 3 ) به جای سیمان معمولی برای اطمینان ازسرعت بیشتر کسب مقاومت بتن استفاده نمود.

ب) استفاده از سیمان روباره ای و سیمان های آمیخته در بتن ریزی در هوای سرد توصیه نمیگردد.

ج) می توان از آب گرم برای رساندن بتن به دمای مطلوب استفاده نمود. دراین حالت باید از تماس مستقیم آب گرم( مبحث نهم دمای بیش از 40 درجه سیلسیوس را عنوان نموده است و

بند 7-6-3-3 تفسیر آیین نامه بتن ایران (آبا) (دمای 80 درجهسیلسیوس را عنوان نموده است)، و سیمان جلوگیری شود. ضمن اینکه در نحوه ریختن مصالح در مخلوط کن مراعات گردد.

د) د – سنگدانه ها نباید آغشته به یخ و برف باشند . معمولاً ماسه از شن مرطوب تر است و احتمال وجود یخ در آن بیشتر است بنابر این اغلب گرم کردن ماسه ضرورت پیدا میکند. ( بند 7-6-3-3 تفسیر آیین نامه بتن ایران (آبا) اعلام میدارد زمانی که دمای مصالح کمتر از 4- درجه سیلیسیوس است سنگدانه ها نیز گرم شود. )

ه ) حداکثر درصد جذب آب سنگدانه های مصرفی در بتن ، بر اساس دت 210 و دت 211 ، برای سنگدانه درشت به 5/2 درصد و برای سنگدانه های ریز به 3 درصد محدود میشود .

و )  استفاده از مواد حباب زا و ساختن بتن با حباب هوا برای بتن هایی که در معرض رطوبت و یخ زدن و آب شدن های متوالی قرار میگیرند ، الزامی است .

ح)  می توان از مواد زودگیر کننده یا ضد یخ بتن نیز در مواردی که خطر یخ زدگی وجود دارد ، مشروط بر آنکه با ضوابط استاندارد مطابقت داشته باشد ، استفاده نمود.


بر طبق بند 7-6-3-4 آیین نامه بتن ایران (آبا) و بند 9-8-4-4 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم :

“الف ) نسبت آب به سیمان باید به روند کسب مقاومت بتن در دمای محیط انتخاب گردد . نسبت آب به سیمان نباید از 5/0 بیشتر باشد ، بنابراین لازم است قبل از شروع بتن ریزی تدابیر لازم برای کسب مقاومت بتن صورت گیرد.

ب) برای کاهش میزان آب قابل یخ زدن در بتن و همچنین کاهش میزان آب انداختن بتن تازه باید مقدار آب اختلاط حداقل ممکن باشد بنابراین برای تامین کارایی لازم میتوان از مواد افزودنی خمیری کننده و روان کننده استفاده نمود.

ج ) در صورتی که از مواد افزودنی روان کننده استفاده نمی شود اسلامپ بتن نباید بیشتر از 50 میلیمتر انتخاب گردد.


برطبق بند 7-6-3-7 آیین نامه بتن ایران(آبا) و بند 9-8-4-7 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم:

 

“الف ) عمل آوردن بتن تازه باید حداقل 24 ساعت و تا رسیدن به مقاومت 5 مگاپاسکال ادامه یابد.

ب ) برای عمل آوردن بتن تازه و محافظت آن از یخ زدن میتوان از روشهای زیر استفاده نمود:

1 – استفاده از پوششهای عایق
2 – استفاده از گرم کردن بتن و محیط اطراف
3 – سایر روشها به تائید دستگاه نظارت

ج ) بتن تازه باید در برابر وزش باد، بویژه پس از برداشتن پوششها محافظت گردد. باید توجه داشت که از تبخیر زیاد آب و کربناتی شدن سطوح بتن در اثر احتراق مواد سوختی برای گرم کردن آن جلوگیری شود.


بر طبق بند 7-6-3-8 آیین نامه بتن ایران (آبا) و بند 9-8-4-8 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم:

” لازم است که از یخ زدگی بتن اشباع شده ای که مقاومت آن به 24 مگاپاسکال ( این مقدار در مبحث نهم 14 مگاپاسکال قید شده است ) نرسیده باشد جلوگیری به عمل آید . باید از روشهای استاندارد و با تهیه نمونه کارگاهی برای تشخیص رسیدن بتن به مقاومت کافی استفاده نمود . میتوان با روشهای غیر مخرب استاندارد شده نیز مقاومت فشاری بتن را تخمین زد .
عموماً هرچه هیدراتاسیون سیمان پیشرفته تر و مقاومت بتن بیشتر باشد ، در برابر یخ زدگی آسیب پذیری کمتری دارد

آیین نامه ACI 306R-88 بیان میدارد که وقتی بتن به مقاومت فشاری حدود 5/3 مگا پاسکال ( 35 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ) برسد، درجه اشباع به کمتر از حد بحرانی خود کاهش می یابد، ولی به شرط آنکه آب خارجی به داخل بتن راه نیافته باشد. در این مرحله بتن میتواند یک چرخه یخ زدن و آب شدن را تحمل نماید. در مبحث نهم حداقل عمل آوری بتن را تا حداقل مقاومت فشاری بتن را معادل 5 مگاپاسکال اعلام نموده است.

برطبق بند 7-7-5 آیین نامه بتن ایران(آبا): “در هیچ شرایطی و به هیچ دلیلی نباید از بتنی که در اثر یخ زدگی آسیب دیده باشد استفاده کرد.” همانکونه که قبلا نیز بیان شد هیدراتاسیون سیمان یک واکنش گرما زا است(هر گرم سیمان تا حدود 500 ژول ( 120 کالری )) گرما آزاد میکند حرات تولید شده به وسیله هیدراتاسیون سیمان میتواند از یخ زدن آب در لوله های مویینه بتن درجا ریخته شده، در هوای سرد جلوگیری نماید، و بنابراین در چنین مواردی تولید حرارت زیاد هیدراتاسیون دارای مزیت خواهد بود.

 

منبع: شرکت توسعه پایدار سلمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *