تیم ما

مدیران ارشد

سهیل تایلعضو هیئت مدیره

علیرضا تایل رئیس هیئت مدیره

سعید تایل مدیر عامل

مدیران مجموعه

1N9A4417

آقای رضایی

معاونت مالی حسابداری

1N9A4283

مهندس مقدسی

مدیر بازاریابی و فروش

1

مهندس اسماعیل زاده

مدیر کنترل کیفیت و R&D

1N9A4369

دکتر اختیارالدین

        مدیر منابع انسانی

1N9A4347

مهندس آقاجانی

مدیر تولید و عملیات

1N9A4318

آقای طاوسی

مدیر حراست

1N9A4402

سهیل تایل

(با حفظ سمت)

سرپرست نگهداری و تعمیرات

1N9A4361

خانم عطارها

 مسئول هماهنگی