تیم ما

مدیران ارشد

سهیل تایل

سهیل تایلعضو هیئت مدیره

علیرضا تایل رئیس هیئت مدیره

سعید تایل مدیر عامل

مدیران مجموعه

آقای رضایی

آقای رضایی

معاونت مالی حسابداری

image

دکتر اختیارالدین

        مدیر منابع انسانی

مهندس زاد اسمعیل

مهندس اسماعیل زاده

مدیر کنترل کیفیت و R&D

image

آقای طاوسی

مدیر حراست

جهاد بتن _ مدیر تامین نگهداری

مهندس صوفیان

مدیر پشتیبانی و تامین نگهداری

جهاد بتن

مهندس مقدسی

مدیر بازاریابی و فروش

مهندس آقاجانی

مهندس آقاجانی

مدیر تولید و عملیات

جهاد بتن _ ابراهیمی

آقای ابراهیمی

جانشین تولید و عملیات