بتن ریزی در هوای سرد


بتن ریزی در هوای سرد

هوای سرد در بعضی از مناطق کشور به فصل زمستان محدود نمی شود و معمولا اوایل بهار و اواخر پاییز را نیز در بر می گیرد که اغلب با برف سنگین و باد شدید نیز همراه است .

بر طبق بند 7-6-3 آییین نامه بتن ایران (آبا) و بند 9-8-4 مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث نهم :

” هوای سرد به وضعیتی اطلاق میگردد که برای سه روز متوالی شرایط زیر برقرار باشد :

الف )

دمای متوسط هوا در شبانه روز کمتر از 5 درجه سیلیسیوس باشد ( دمای متوسط روزانه میانگین حداکثر و حداقل دما ی هوا در فاصله زمانی نیمه شب تا نیمه روز است )

ب)

دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از 10 درجه سیلیسیوس زیادتر نباشد .”

آیین نامه ACI 306R-88 هوای سرد را چنین تعریف نموده است ، هوای سرد وقتی اطلاق میگردد که دو شرایط زیر حاصل گردد.

1- هنگامی که میانگین حداقل و حداکثر دمای هوای ثبت شده در سه روز متوالی کمتر از 5 درجه سیلیسیوس باشد

2- وقتی که دمای هوا در حداقل 12 ساعت در فاصله زمانی 24 ساعت برابر 10 درجه سیلیسیوس و یا کمتر باشد .

طبق بند 7-6-3 تفسیر بخش اول آیین نامه بتن ایران (آبا) ” هنگامی که دمای محیط بتن ریزی کمتر از 5 درجه سیلیسیوس باشد رعایت تدابیر بتن ریزی در هوای سرد ضروری است ”

طبق بند 4-2 استاندارد ملی ایران شماره 8451 :

” درجه حرارت بتن در زمان اختلاط و حمل هرگز کمتر از 5 درجه سیلیسیوس نگردد . بتن ریزی بر روی سطوح یخ زده یا پوشیده ازبرف ممنوع می باشد .

در شرایط درجه حرارت هوای کمتر از 5 درجه سلسیوس و بدون یخ زدگی باید :

الف) دمای بتن ریخته شده در محل بررسی شده وحداقل 5 درجه سلسیوس و ترجیحا 10 درجه سلسیوس باشد. رعایت این نکته برای قطعات نازک و اعضای نمایان از اهمیت بیشتری برخوردار است

ب) سیمان مصرفی بایداز نوع زودگیرباشد

یاداوری : می توان از مواد افزودنی تسریع کننده زمان گیرش نیز استفاده نمود .

بر طبق یند 7-6-3-2 ایین نامه بتن ایران ( آبا ) و بند 9-4-8-2 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم تدابییر احتیاط ذیل باید انجام گیرد .

 

الف )  در بتن ریزی در هوای سرد باید دفت لازم در انتخاب مصالح مصرفی ، طرح اختلاط بتن ، شرایط اختلاط ، حمل ، ریختن و عمل آوردن یتن صورت گیرد ت اطمینان حاصل شود که بتن تازه ریخته شده دچار یخ زدگی نگردد و بتن سخت شده نیز دارای کیفیت لازم باشد.

 

ب ) دمای بتن در طول مدت بتن ریزی و عمل آوردن باید ثبت گردد تا اطمینان حاصل شود که محدوده توصیه شده در آیین نامه بتن ایران حفظ شده باشد .

 

ج ) دمای بتن باید حداقل دو بار در شبانه روز در نقاط مختلف سازه ثبت گردد تا از وضعیت نگهداری بتن اطمینان کافی حاصل شود .

 

د) گوشه ها و لبه های بتن در مقابل یخ زدن آسیب پذیرند، بنابراین دمای این نقاط باید با دقت کنترل شود .

بر طبق بند 7-6-3-3 آیین نامه بتن ایران ( آبا ) و بند 9-8-4-3 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم :

الف ) می توان از سیمان زودگیر ( پرتلند نوع 3 ) به جای سیمان معمولی برای اطمینان ازسرعت بیشتر کسب مقاومت بتن استفاده نمود .

ب) استفاده از سیمان روباره ای و سیمان های آمیخته در بتن ریزی در هوای سرد توصیه نمیگردد .

ج) می توان از آب گرم برای رساندن بتن به دمای مطلوب استفاده نمود ، دراین حالت باید از تماس مستقیم آب گرم ( مبحث نهم دمای بیش از 40 درجه سیلسیوس را عنوان نموده است و بند 7-6-3-3 تفسیر آیین نامه بتن ایران (آبا) (دمای 80 درجهسیلسیوس را عنوان نموده است ) و سیمان جلوگیری شود و این موضوع در نحوه ریختن مصالح در مخلوط کن مراعات گردد .

د) د – سنگدانه ها نباید آغشته به یخ و برف باشند . معمولاً ماسه از شن مرطوب تر است و احتمال وجود یخ در آن بیشتر است بنابر این اغلب گرم کردن ماسه ضرورت پیدا میکند . ( بند 7-6-3-3 تفسیر آیین نامه بتن ایران (آبا) اعلام میدارد زمانی که دمای مصالح کمتر از 4- درجه سیلیسیوس است سنگدانه ها نیز گرم شود . )

ه ) حداکثر درصد جذب آب سنگدانه های مصرفی در بتن ، بر اساس دت 210 و دت 211 ، برای سنگدانه درشت به 5/2 درصد و برای سنگدانه های ریز به 3 درصد محدود میشود .

و )  استفاده از مواد حباب زا و ساختن بتن با حباب هوا برای بتن هایی که در معرض رطوبت و یخ زدن و آب شدن های متوالی قرار میگیرند ، الزامی است .

ح)  می توان از مواد زودگیر کننده یا ضد یخ بتن نیز در مواردی که خطر یخ زدگی وجود دارد ، مشروط بر آنکه با ضوابط استاندارد مطابقت داشته باشد ، استفاده نمود .
بر طبق بند 7-6-3-4 آیین نامه بتن ایران (آبا) و بند 9-8-4-4 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم :

“الف ) نسبت آب به سیمان باید به روند کسب مقاومت بتن در دمای محیط انتخاب گردد . نسبت آب به سیمان نباید از 5/0 بیشتر باشد ، بنابراین لازم است قبل از شروع بتن ریزی تدابیر لازم برای کسب مقاومت بتن صورت گیرد .

ب) برای کاهش میزان آب قابل یخ زدن در بتن و همچنین کاهش میزان آب انداختن بتن تازه باید مقدار آب اختلاط حداقل ممکن باشد بنابراین برای تامین کارایی لازم میتوان از مواد افزودنی خمیری کننده و روان کننده استفاده نمود .

ج ) در صورتی که از مواد افزودنی روان کننده استفاده نمی شود اسلامپ بتن نباید بیشتر از 50 میلیمتر انتخاب گردد .

برطبق بند 7-6-3-7 آیین نامه بتن ایران(آبا) و بند 9-8-4-7 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم:

“الف ) عمل آوردن بتن تازه باید حداقل 24 ساعت و تا رسیدن به مقاومت 5 مگاپاسکال ادامه یابد .

ب ) برای عمل آوردن بتن تازه و محافظت آن از یخ زدن میتوان از روشهای زیر استفاده نمود :
1 – استفاده از پوششهای عایق
2 – استفاده از گرم کردن بتن و محیط اطراف
3 – سایر روشها به تائید دستگاه نظارت

ج ) بتن تازه باید در برابر وزش باد ، بویژه پس از برداشتن پوششها محافظت گردد . باید توجه داشت که از تبخیر زیاد آب و کربناتی شدن سطوح بتن در اثر احتراق مواد سوختی برای گرم کردن آن جلوگیری شود .

بر طبق بند 7-6-3-8 آیین نامه بتن ایران (آبا) و بند 9-8-4-8 مقررات ملی ساختمان مبحث نهم:

” لازم است که از یخ زدگی بتن اشباع شده ای که مقاومت آن به 24 مگاپاسکال ( این مقدار در مبحث نهم 14 مگاپاسکال قید شده است ) نرسیده باشد جلوگیری به عمل آید . باید از روشهای استاندارد و با تهیه نمونه کارگاهی برای تشخیص رسیدن بتن به مقاومت کافی استفاده نمود . میتوان با روشهای غیر مخرب استاندارد شده نیز مقاومت فشاری بتن را تخمین زد .
عموماً هرچه هیدراتاسیون سیمان پیشرفته تر و مقاومت بتن بیشتر باشد ، در برابر یخ زدگی آسیب پذیری کمتری دارد

آیین نامه ACI 306R-88 بیان میدارد که وقتی بتن به مقاومت فشاری حدود 5/3 مگا پاسکال ( 35 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ) برسد ، درجه اشباع به کمتر از حد بحرانی خود کاهش می یابد ، ولی به شرط آنکه آب خارجی به داخل بتن راه نیافته باشد . در این مرحله بتن میتواند یک چرخه یخ زدن و آب شدن را تحمل نماید . در مبحث نهم حداقل عمل آوری بتن را تا حداقل مقاومت فشاری بتن را معادل 5 مگاپاسکال اعلام نموده است .

برطبق بند 7-7-5 آیین نامه بتن ایران(آبا):
“در هیچ شرایطی و به هیچ دلیلی نباید از بتنی که در اثر یخ زدگی آسیب دیده باشد استفاده کرد .”
همانکونه که قبلا نیز بیان شد هیدراتاسیون سیمان یک واکنش گرما زا است ( هر گرم سیمان تا حدود 500 ژول ( 120 کالری )) گرما آزاد میکند حرات تولید شده به وسیله هیدراتاسیون سیمان میتواند از یخ زدن آب در لوله های مویینه بتن درجا ریخته شده ، در هوای سرد جلوگیری نماید و بنابر این در چنین مواردی تولید حرارت زیاد هیدراتاسیون دارای مزیت خواهد بود .

مطالب

آباافزودنیبتنبتن ریزیجهاد بتنزد یخعمل اوری بتنهوای برفیهوای سرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *